Rekrutacyjna Polityka Prywatności

Niniejsza Rekrutacyjna Polityka Prywatności opisuje zasady ochrony danych i bezpieczeństwa stosowane przez firmę Kaliop Poland Sp. z o.o. podczas gromadzenia, używania, przetwarzania i przechowywania danych w procesie rekrutacji online i offline. Zawiera także prawa osób, których dane te dotyczą.    

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest KALIOP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk, adres poczty elektronicznej: biuro@kaliop.pl
Wpisano przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000225195

NIP: 8951824868

Kapitał zakładowy: 365 715,00 zł

jako pracodawca.   

2. Osoba nadzorująca dane 

Mogą się Państwo kontaktować z osobą nadzorującą dane osobowe pod adresem: iodo@kaliop.com

3. Cel i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Kaliop Poland Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
1. Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
2. Pracownicy Kaliop Poland Sp. z o.o.
3. Dostawcy, którym Spółka zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczeniem przez te podmioty usług dla Spółki.   

5. Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7. Informacja o wymogu podania danych 

Podstawą dla żądania podania danych osobowych jest art. 22¹. § 1.  i  § 2 Kodeksu pracy, o brzmieniu:

Art. 221. § 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§ 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.