Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 2.11.2020

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego kaliop.pl.
Spółka Kaliop Poland zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Zmiana taka będzie widoczna na początku strony jako Data ostatniej aktualizacji. 

1. Administrator danych

Właścicielem kaliop.pl i administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, jest KALIOP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk, adres poczty elektronicznej: biuro@kaliop.pl. („Administrator”)
Wpisano przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000225195

NIP: 8951824868

Kapitał zakładowy: 365 715,00 zł

2. Osoba nadzorująca dane 

Mogą się Państwo kontaktować z osobą nadzorującą dane osobowe pod adresem: iodo@kaliop.com.

3. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego jest środkiem wdrożonym przez Administratora, którego celem jest:
- określenie działań w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników,
- określenie procedury postępowania z tymi danymi, w szczególności celach i podstawach prawnych przetwarzania oraz kategoriach odbiorców, którym dane osobowe przetwarzane przez Administratora są dalej przekazywane,
-realizacja przez Administratora obowiązku informacyjnego wynikającego z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane dalej „RODO”) w pozostałym zakresie.

2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Kaliop Poland Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie wykonuje procesu profilowania.

4. Cel i zakres zbierania danych

1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Usługobiorca wysyła zapytanie, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji tego zapytania. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Usługobiorcy lub jego przedstawicieli w następujących celach:
a. zawarcie i realizacja umowy o dostęp do usług świadczonych przez nas w ramach tego serwisu,

b. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,

c. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych i mediacyjnych,

d. udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych,

e. prowadzenie marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter,

f. obsługa reklamacji i roszczeń wynikających z uprawnień z tytułu rękojmi

3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców  korzystających z Serwisu Internetowego:

a. imię i nazwisko,

b. adres poczty elektronicznej,

d. numer telefonu,

e. nazwa firmy, 

f. wszystkie inne informacje, które podane zostaną przez Usługobiorców komunikując się z firmą Kaliop Poland Sp. z o.o. drogą mailową, telefoniczną, przez stronę internetową, media    społecznościowe bądź inną.   

g. wszystkie inne informacje, które przetworzone być muszą w celu zawarcia i realizacji umowy z firmą Kaliop Poland Sp. z o.o.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług przez firmę Kaliop Poland Sp. z o.o. 

5. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub do innych osób lub podmiotów trzecich - w zakresie w jakim i w przypadkach w których obowiązek ich udostępnienia nakładają na Administratora przepisy prawa. 

6. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przezniego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony.

7. Przetwarzanie danych osobowych w ramach celów wskazanych powyżej w punkcie 4 pkt 2 obejmuje w szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie, i archiwizowanie.

5. Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:

a. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania przez Administratora jest fakt, iż jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy,

b. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Usługobiorcy wynikających z łączącego ich stosunku prawnego, zakończenia bytu prawnego Administratora lub:
- prawomocnego albo ostatecznego ustalenia
- zasądzenia
- zaspokojenia 
- obrony roszczenia 
- innego uprawnienia Administratora lub Usługobiorcy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym, sądowo administracyjnym, egzekucyjnym lub mediacyjnym,

c. w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania. 

  6.Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

2. Upoważnieni pracownicy Kaliop Poland Sp. z o.o. 

3. Dostawcy, którym Spółka zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczeniem przez te podmioty usług dla Spółki.   

7. Cookies i dane eksploatacyjne

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy).
Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

a. realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego np. przechowywanie dynamicznych danych, takich jak: statystyk, podsumowań;

b. dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);

c. zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;

d. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych, dostępnych na rynku, domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

a. w przeglądarce Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b. w przeglądarce Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop

c. w przeglądarce Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help

d. w przeglądarce Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

e. w przeglądarce Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

f. w przeglądarce Microsoft Edge - https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

8. Prawa użytkowników związane z ochroną danych osobowych

1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

2. Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii

3. Prawo do żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych

6. Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

7. Prawo do sprzeciwu

9. Postanowienia końcowe

1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.

2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione:

a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;

b. Certyfikat SSL.

3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności w sprawach związanych z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, Usługobiorca powinien kontaktować się z Administratorem przy zastosowaniu następujących danych kontaktowych: KALIOP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk, adres poczty elektronicznej: iodo@kaliop.com

Zapoznaj się także z naszą REKRUTACYJNĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI